Submerged
Kansas City, Missouri
Taken with iPhone

Submerged

Kansas City, Missouri

Taken with iPhone